top of page

Värdegrund

På Aliba utgår vi ifrån människors lika värde. Att vi har rättigheter och skyldigheter i relation till vår omgivning. Vi tänker att människan har individspecifika (t.ex. gener, kultur, miljö) förutsättningar som påverkar hur vi tolkar och handskas med livet. Alla människor utvecklas och förändras med tiden, i relation till andra och beroende av våra relationers kvalité.  

Genom närhet, kontinuitet och engagemang skapar vi tillitsfulla relationer för att ge barnen/ungdomarna trygghet och möjligheten att utvecklas positivt. 

bottom of page