top of page

Teori och metod

KASAM - Känsla av sammanhang

Vi har ett salutogent förhållningsätt där vi ser till varje individs inneboende resurser och möjligheter att utvecklas och handskas med de svårigheter de ställs inför i livet. Förutom att vi uppmuntrar och bekräftar ungdomarnas positiva egenskaper och förmågor så arbetar vi utifrån Aaron Antonovskys teori om hälsa: KASAM - känsla av sammanhang. Antonovsky menade att vi aldrig är 100% friska eller sjuka. Istället rör sig graden av vår hälsa längs med ett kontinuum och kan mätas genom analys av tre inre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

För oss på Aliba Sofieberg innebär det att vi försöker erbjuda ungdomarna kunskap för att de ska kunna förstå, förutse och hantera de saker som pågår i deras liv. Ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga i saker som berör dem och de får vara med och påverka sin situation så långt det är möjligt. Vi ger ungdomarna tillfällen att med stöd träna upp sina färdigheter i syfte att de ska bli självständiga individer. Genom samtal på olika nivåer försöker vi hjälpa ungdomarna att hitta mening och syfte med tillvaron. Ett viktigt mål är att ungdomarna ska känna att framtiden är möjlig att påverka även om nuet innebär ovisshet.

Coaching – att stärka medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit 

Kontaktpersonerna arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt vilket för oss innebär att locka fram ungdomarnas egna mål och drömmar och att visa på vägar framåt. Att stötta dem att kunna göra saker själv snarare än att vi gör saker åt dem. Givetvis måste vi börja där individen befinner sig för att inte utsätta en person för utmaningar som blir så stora att man misslyckas. 

Traumamedveten omsorg  

Samtliga ungdomar som kommer till oss på Aliba Sofieberg har olika erfarenheter med sig. De flesta har gått igenom svåra och utmanande situationer i sina hemländer och på vägen till Sverige. Många av dem har relativt goda resurser att handskas med psykisk påfrestning och bearbetar sina upplevelser på ett effektivt sätt. För andra som saknar tillräckliga inre och yttre resurser blir en svår händelse i livet övermäktig och de traumatiseras; skadas mer bestående. Att befinna sig i kris eller att vara traumatiserad påverkar människor på olika sätt. Att erbjuda en traumamedveten omsorg innebär att ha denna kunskap och låta den bli till förståelse i mötet med ungdomarna; en förståelse och tolerans för att deras beteende ibland bottnar i annat än nuet.  

Miljö 

Verksamheten är inspirerad av miljöterapeutisk teori och metod. Vi erbjuder en stabil och förutsägbar miljö där ungdomarna ges möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Det handlar till stor del om att främja god stämning, goda relationer, att förebygga hot, våld och annan kränkande behandling. I samband med vardagliga situationer försöker vi också lära ungdomarna beteenden och sociala koder som underlättar integration i det svenska samhället.  

bottom of page