Att vara familjehem

Familjehem 

Familjehem används ibland som samlingsbegrepp för både jour- och familjehem. Detta beror på att en del placeringar som börjar som jourhemsplacering övergår till en placering för stadigvarande vård och fostran, s.k. familjehemsplacering.  

En familjehemsplacering kan ske frivilligt. Det kan också vara så att barnet är placerat med stöd av LVU (Lagen om vård av unga) och det innebär att socialtjänsten inte kan genomföra och säkerställa vården för ett barn med vårdnadshavares samtycke. 

I båda fallen innebär det, trots att barnet bor i familjehem, att det alltid har rätt att träffa sina vårdnadshavare. Rätten till umgänge mellan barn och förälder utgår alltså inte från den vuxnes behov utan från barnets rättigheter. Detta betyder att man som familjehemsförälder behöver ha en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten och barnets vårdnadshavare, då det ofta behöver ske en samplanering kring umgänget, var det ske och under vilka former.

Jourhem 

De barn och ungdomar som far akut illa i sin hemmiljö behöver många gånger landa i en trygg miljö medan socialtjänsten fortsätter sitt utredningsarbete. Dessa placeringar kan behöva ske snabbt och det är i början av en sådan placering oftast inte klart hur länge barnet behöver stanna. Dessa placeringar kallas jourhemsplaceringar och familjer som väljer att ta uppdrag som jourhem behöver vara beredda på att en placering kan ske skyndsamt, ofta samma dag eller inom ett par dagar.  

Som jourhem behöver man vara förberedd på att barnet som kommer kan vara traumatiserat och många gånger, särskilt när det handlar om barn i lägre åldrar, har barnet kanske inte hunnit uppfatta varför det ska bo i en annan familj. Det är inte ovanligt att ett barn som placeras i jourhem har skuldkänslor gentemot vuxenvärlden, kanske har de själva berättat om något som gjort att de behöver skyddas. Detta medför stor oro hos barnet och det kan manifestera sig olika, beroende på personlighet, ålder etc. Barnet kan vara ledset, argt, ha svårt att sova, äta, klara av att vara i skolan mm. För barn som jourhemsplaceras är det mycket viktigt att de får komma till en trygg, stabil hemmiljö med trygga vuxna som ger barnet tid och stöd i att förstå och vänja sig vid det nya sammanhanget. Man behöver också vara beredd på att man behöver följa barnet till möten med socialtjänsten och andra instanser som är av vikt för att barnets tillvaro ska fungera och tryggas i största möjliga mån.

Det går även bra att kontakta oss via formuläret nedan:

© 2017 Aliba