Arbetsmetoder

I rekryteringsfasen arbetar Aliba Familjehem med att grundligt intervjua potentiella jour- eller familjehem. Vi gör en bedömning kring familjens lämplighet och informerar om vad det innebär att vara jourhem respektive familjehem. Registerutdrag inhämtas från Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan samt hemkommunens socialregister.

 

Vid en förfrågan från socialtjänsten gällande ett barn i behov av jour- eller familjehem lägger placeringsansvarig stor vikt vid en så detaljerad beskrivning som möjligt av barnet och dess behov och problematik för att kunna erbjuda bästa möjliga matchning av jour- eller familjehem.

Under placeringstiden får familjehemmet kontinuerlig handledning och utbildning i form av den grundutbildning som finns framtagen av Socialstyrelsen, ”Ett hem att växa i”. Kontakten med familjehemskonsulenten är tät och sker i form av hembesök och telefonkontakt. Hembesök sker planerat och oftare i början av en placering och alltid med möjlighet till tätare besök vid behov. I de fall ett uppdrag innebär att ett familjehem har tagit emot ett barn med utökade behov sker kontakten tätare och familjehemmet erbjuds handledning tillsammans med andra familjehem med liknande uppdrag. Familjehemsvården stärks upp med behandlande insatser till det placerade barnet och vid behov även dess nätverk. Aliba Familjehem har också möjlighet att erbjuda ett placerat barn terapi i form av en intensivbehandling bestående av psykoterapeutiska samtal. Dessa samtal är korttids- och lösningsfokuserade och 10-12 sessioner är det vanligaste intervallet.

Familjehemskonsulentens fokus ligger i första hand på att stötta och utveckla jour- eller familjehemsföräldrarnas styrka och uthållighet, för att de i sin tur ska kunna stötta det placerade barnet. Jour- eller familjehemmet får stöd, råd och praktisk hjälp i att på bästa sätt kunna erbjuda en trygg och stabil placeringstid för barnet. Stödet som utgår till jour- eller familjehemmet anpassas individuellt efter barnets behov och hemmets erfarenhet, förmågor och önskemål, och finns alltid tillgängligt dygnet runt.

 

Intresserad av att bli familjehem? Läs mer här.

Det går även bra att kontakta oss via formuläret nedan:

© 2017 Aliba